The Valton Trust
 

 

The Valton Symbol
SM

 

Per Aspera Ad Astra

 

Home Feedback - Palaute Contents-Sisältö Search - Hae

Home - Etusivu
Home News-Uutisia English Suomenkielinen

 

[Under Construction]

Home
News-Uutisia
English
Suomenkielinen

 

"On Jerusem the ascenders from these isolated worlds occupy a residential sector by themselves and are known as the agondonters, meaning evolutionary will creatures who can believe without seeing, persevere when isolated, and triumph over insuperable difficulties even when alone."

Greetings Our Present Planetary Home

The Valton Trust was organized in express response to the overthrow of the original plan for the Urantia revelation and the abridgement and distortion of its fundamental goals, intent, and epochal purposes. 

The Valton Trust carries on with the study, understanding, and dissemination of the teachings of The Urantia Book in accord with the revelators' plan and design. 

Valton encourages personal spiritual exploration and inner growth, and ever augmenting planetary progress, all in accord with the Urantia revelation and its associated mandates, instructions, and millennial objectives.

These pursuits are realized, in part, through the activities of the School of The Valton Trust.

Valton also champions minimally organized, but  constitutionalized, reader organizations federated in a coordinative framework and dedicated to the comprehension, realization, and global spread of the unadulterated teachings of The Urantia Book.

The materials included or otherwise referenced herein are meant not only to assist with achieving these goals and purposes, but also, more particularly, are designed to realize the goals and purposes inherent in Valton's overarching Mission.


 
"And no matter what blunders your fellow men make in their world management of today, in an age to come the gospel which I declare to you will rule this very world. The ultimate goal of human progress is the reverent recognition of the fatherhood of God and the loving materialization of the brotherhood of man."

Our Mission  

Our Future Cosmic Habitat

The Mission for which The Valton Trust is created is the promotion, improvement, and expansion among the peoples of the world of the comprehension and understanding of Cosmology and the relation of the planet on which we live to the Universe, of the genesis and destiny of Man and his relation to God, and of the true teachings of Jesus Christ; and for the inculcation and encouragement of the realization and appreciation of the Fatherhood of God and the Brotherhood of Man -- in order to increase and enhance the comfort, happiness, and well being of Man, as an individual and as a member of society, through the fostering of a religion, a philosophy, and a cosmology which are commensurate with Man's intellectual and cultural development.

 


Contact Information - Yhteystiedot              

The Valton Insignia
SM
 

Electronic mail: Sähköposti:

General Information:  Yleistietoja:

           tvt@valton.org


Webmaster:         Sivustonhoitaja:

           webmaster@valton.org

 

Inspiration Point - Inspiraatio-kohta
"Valton" is a Service Mark of The Valton Trust
SM
 
Postal address:
Postiosoite:
 
The Valton Trust  
Tuukkalanpolku 20
 48410  Kotka
 SUOMI FINLAND
 

 

Valton Headquarters - Valton päämaja

 

 

"Eristetyistä maailmoista tuleville ylösnousemuksellisille annetaan Jerusemissa vain heille tarkoitettu asuinsektori, ja heidät tunnetaan agondontereina.  Se tarkoittaa evolutionaarisia tahdollisia luotuja, jotka kykenevät uskomaan, vaikkeivät näe, pysymään lujina, kun joutuvat eristyksiin, ja voittamaan ylitsepääsemättömiä  vaikeuksia jopa yksinään."
 

Tervetuloa Nykyinen kotiplaneettamme

The Valton Trust luotiin nimenomaisena vastauksena Urantia-ilmoituksen alkuperäisen  suunnitelman syrjäyttämiselle ja sen perustavanlaatuisten tavoitteiden, aikomuksen ja uusia uria aukovien tarkoitusten rajoittamiselle ja vääristämiselle.

The Valton Trust vie Urantia-kirjan opiskelua, ymmärtämistä ja levittämistä eteenpäin sopusoinnussa ilmoituksenantajien suunnitelman ja hankkeen kanssa

Valton kannustaa henkilökohtaiseen hengelliseen etsimiseen ja sisäiseen kasvuun ja on aina vahvistamassa planeetan kehitystä,  tehden kaiken tämän sopusoinnussa Urantia-ilmoituksen ja siihen liittyvien tehtävien, ohjeiden ja tuhatvuotisten tarkoitusten kanssa

Näitä pyrkimyksiä toteutetaan muun muassa The Valton Trust-koulun toimintojen avulla.

Valton myös rohkaisee muodostamaan mahdollisimman pieniä mutta perustuslaillisia lukijaorganisaatioita, jotka ovat liittoutuneet koordinatiiviseksi rakenteeksi ja omistautuneet Urantia-kirjan turmelemattomien opetusten käsittämiseen, toteuttamiseen ja maailmanlaajuiseen levittämiseen. 

Tähän sisältyvät tai muulla tavalla referoidut aineistot on tarkoitettu ei ainoastaan tukemaan näiden päämäärien ja tarkoitusten saavuttamista, vaan myös ja erityisesti, ne on muotoiltu toteuttamaan Valtonin kauaskantoiseen tehtävään sisältyviä päämääriä ja tarkoituksia.


 
"Ja tekivät kanssaihmisenne tämän päivän maailmaa johtaessaan mitä kömmähdyksiä hyvänsä, teille julistamani evankeliumi on jonakin tulevana aikana vielä hallitseva tätä samaa maailmaa. Ihmisen edistymisen perimmäinen päämäärä on Jumalan isyyden kunnioittava tunnustaminen ja ihmisten veljeyden rakastava toteuttaminen."

Tehtävämme

Kosminen asuinsijamme tulevaisuudessa

The Valton Trustin tarkoituksena on edistää, parantaa ja laajentaa maailman kansojen keskuudessa kosmologian ja planeettamme ja universumin suhteen, ihmisen syntyhistorian ja kohtalon sekä hänen suhteensa Jumalaan ja Jeesuksen Kristuksen aitojen opetusten käsittämistä ja tuntemusta, ja juurruttaa mieleen ja edistää Jumalan Isyyden ja ihmisten veljeyden toteuttamista ja arvostamista siinä tarkoituksessa, että ihmiset saisivat lisää ja korotettua lohtua, onnellisuutta ja hyvinvointia niin yksilöinä kuin yhteiskunnan jäseninä vaalimalla uskontoa, filosofiaa ja kosmologiaa suhteutettuna heidän älylliseen ja sivistykselliseen kehitykseensä.


 

[ Home ] News-Uutisia ] English ] Suomenkielinen ]

Send mail to Webmaster@valton.org with questions or comments about this web site
Lähetä postia osoitteeseen Webmaster@valton.org tätä sivua koskevista kysymyksistä ja kommenteista

Copyright © 2006 The Valton Trust   All Rights Reserved
Last modified: 11/27/06